Jesteś tutaj: Strona główna » Związek » Statut
.Kontakt

Związek Polskich Plantatorów Chmielu

ul. Opolska 4A

24-310 Karczmiska

Tel. 81 829 10 78

E-mail: biuro@zppch.eu

Statut

S T A T U T
Związku Polskich Plantorów Chmielu 

W KARCZMISKACH
z dnia  11.04. 2010 roku.
  
ROZDZIAŁ  I
 
Postanowienia ogólne
 
§ 1
 1. Związek Polskich Plantatorów Chmielu zwany dalej „Związkiem” jest dobrowolną, niezależną i samorządną, społeczno – zawodową organizacją reprezentującą oraz broniącą praw i interesów plantatorów chmielu, działającą na podstawie przepisów Ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno – zawodowych organizacjach rolniczych (Dz.U. Nr 32, poz. 217).
 2. Związek używa skrótu „ZPPCH”.
§ 2
Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 
§ 3
 
Siedzibą Związku jest Kolonia Karczmiska.
 
§ 4
 
Związek posiada osobowość prawną.
§ 5
 1. Związek może być członkiem krajowych i innych zagranicznych związków i organizacji.
§ 6
Związek używa pieczęci podłużnej z napisem: ‘ Związek Polskich Plantatorów Chmielu, ul.Opolska 4A, 24-310 Karczmiska.”
 
ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Związku
 
§ 7
Celem Związku jest:
 1. reprezentowanie ogółu zrzeszonych plantatorów chmielu wobec władz państwowych, administracji samorządowej, organizacji i firm kontraktujących, skupujących i przetwarzających chmiel,
 2. podejmowanie  działań na rzecz stałego podnoszenia poziomu produkcji poprzez upowszechnianie nowoczesnych metod uprawy i suszarnictwa,
 3. spełnianie roli społecznego rzecznika i reprezentanta interesów zawodowych plantatorów chmielu,
 4. obrona interesów plantatorów przy kontraktacji, ustalaniu cen i skupu chmielu.
 5. Współpraca z podmiotami realizującymi ustawy o organizacji rynków rolnych.
 6. Inicjowanie regulacji prawnych oraz opiniowanie projektów ustaw lub udział w opracowaniu aktów prawnych.
§ 8
 
Związek realizuje swoje cele poprzez:
 1. przedkładanie organom administracji rządowej i samorządowej oraz organom prowadzącym obrót chmielu, a także innym podmiotom gospodarczym – postulatów, wniosków, opinii i oczekiwań członków, dotyczących produkcji chmielu i jego przetworów. Ustalanie cen i zasad zbytu, kształtowanie polityki finansowej, kredytowej i podatkowej wobec plantatorów chmielu.
 2. krzewienie wśród plantatorów wiedzy fachowej poprzez: seminaria, szkolenia, pokazy, wycieczki i wystawy,
 3. wdrażanie nowoczesnych technologii i metod uprawy chmielu oraz współpraca w tym zakresie ze wszystkimi zainteresowanymi instytucjami,
 4. opiniowanie i zgłaszanie uwag oraz wniosków w sprawach:
  1. planów uprawy, rejonizacji i doborze nowych odmian chmielu
  2. treści umów kontraktacji chmielu,
  3. taryfy wykupowej i cen skupu chmielu,
  4. organizacji skupu surowca,
  5. środków do produkcji chmielu
 5. współpracę w zakresie zaopatrzenia plantatorów w środki niezbędne do produkcji surowca chmielowego,
 6. udzielanie pomocy w sprawach dotyczących zasad ubezpieczenia plantacji chmielu i surowca od klęsk żywiołowych oraz likwidacji strat powstałych w wyniku zaistnienia tych klęsk,
 7. organizację z instytucjami w zakresie koncentracji uprawy, tworzenia rejonów i grup producenckich.
§ 9
 1. Związek opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu zrzeszonych członków.
 2. Związek zatrudnia pracowników do wykonywania zadań statutowych.
ROZDZIAŁ III.
Członkowie ich prawa i obowiązki.
 
§ 10
 
Członkowie Związku mogą być zwyczajni, honorowi i wspierający.
 
§ 11
 1. Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne i prawne zajmujące się uprawą chmielu,
 2. Przyjęcie na członka zwyczajnego osoby fizycznej dokonuje Zarząd Związku, w terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku. Od decyzji odmownej Zarządu członek może odwołać się do najbliższego Walnego Zjazdu.
 3. Przyjęcie na członka zwyczajnego osoby prawnej lub członka wspierającego dokonuje Zarząd Związku.
 4. Członek honorowy wybierany jest przez Walny Zjazd.
§ 12
Członek zwyczajny ma prawo:
 1.  Brać udział w Walnym Zjeździe Plantatorów Związku, a także mieć możliwość wybierania i być wybieranym do władz Związku,
 2. wnioskować o kierunkach działania Związku,
 3. korzystać z pomocy organizacyjnej i fachowej Związku,
 4. oceniać działalność Związku,
 5. korzystać z majątku Związku,
§ 13
 
Członek zwyczajny ma obowiązek:
 1. stosować się do postanowień Statutu i uchwał władz Związku,
 2. brać czynny udział w pracach Związku,
 3. regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walny Zjazd Plantatorów Chmielu.
§ 14
Członkostwo w Związku ustaje na skutek:
 1. dobrowolnego wystąpienia na piśmie,
 2. rezygnacji z uprawy chmielu,
 3. wykluczenia ze Związku z powodu działania na jego szkodę lub z powodu innych ciężkich naruszeń statutu i uchwał władz Związku.
Wykluczenia dokonuje Zarząd Związku w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Od uchwały Zarządu służy odwołanie do najbliższego Walnego Zjazdu Plantatorów Związku,
4.  zgonu członka Związku,
5.  zalegania w opłacaniu składki członkowskiej,
6.  utraty osobowości prawnej przez członka Związku lub jego likwidację.
 
§ 15
 1. Członkiem honorowym jest osoba fizyczna, która za szczególne zasługi dla rozwoju chmielarstwa otrzymała tytuł Honorowego Członka Związku.
 2. Tytuł Honorowego Członka Związku nadaje Walny Zjazd Członków Związku na wniosek Zarządu Związku.
 3. Członek Honorowy ma prawo korzystać ze świadczeń i pomocy Związku oraz brać udział z głosem doradczym w Walnym Zjeździe Członków Związku.
§ 16
 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, prowadząca działalność produkcyjną, handlową lub usługową na rzecz chmielu wnosząc wkłady finansowe lub rzeczowe do Związku.
 2. Zasady współpracy z członkami wspierającymi określa każdorazowo Zarząd Związku w formie umowy lub porozumienia.
 3. Członkowie wspierający mogą być reprezentowani na Walnym Zjeździe Członków Związku przez swojego przedstawiciela z głosem doradczym.
ROZDZIAŁ  IV
Struktura organizacyjna Związku.
 
§ 17
Związek tworzą członkowie, producenci chmielu
 
ROZDZIAŁ V.
Władze Związku
 
§ 18
 
Władzami Związku są:
 1. Walny Zjazd Plantatorów.
 2. Zarząd Związku.
 3. Komisja Rewizyjna Związku.
§ 19
 
Kadencja władz Związku trwa cztery lata licząc od daty zwyczajnego sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zjazdu Plantatorów.
§ 20
 
Mandat władz Związku ustaje przed upływem kadencji w przypadku:
 1. rezygnacji z mandatu,
 2. ustania członkostwa w Związku przewidzianego w § 14 Statutu,
 3. prawomocnego orzeczenia Sądu o pozbawieniu praw publicznych lub zakazu zajmowania określonych stanowisk.
§ 21
 1. Walny Zjazd Plantatorów  stanowi najwyższą władzę Związku.
 2. Walny Zjazd Plantatorów może być zwyczajny i nadzwyczajny.
 3. Zwyczajny Walny Zjazd Plantatorów zwoływany jest przez Zarząd Związku raz w roku.
 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu, o którym mowa w ust. 2 Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed jego zwołaniem.
 5. Nadzwyczajny Walny Zjazd Plantatorów może być zwołany przez Zarząd Związku.
 6. Zarząd Związku obowiązany jest zwołać Zjazd o którym mowa w ust. 5 w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania wezwania na żądanie 1/3 członków Związku lub Komisji Rewizyjnej.
 7. żądanie  o którym mowa w ust. 6 powinno być złożone na piśmie wraz z uzasadnieniem.
 8. Obrady Walnego Zjazdu Plantatorów odbywają się zgodnie z regulaminem obrad uchwalonym każdorazowo przez Zjazd.
§ 22
 
W Walnym Zjeździe Plantatorów udział biorą:
 1. z głosem decydującym, członkowie związku będący producentami chmielu
 2. z głosem doradczym:
          2.1. członkowie honorowi,
          2.2. przedstawiciele członków wspierających,
          2.3  przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących,                                                                         
          2.4. osoby zaproszone.
 
§23
 
Do kompetencji Walnego Zjazdu Plantatorów należy:
 1. Uchwalenie statutu i jego zmian,
 2. Ocena działalności władz Związku,
 3. Wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
 4. Uchwalanie głównych kierunków działania.
 5. Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 6. Ustalanie wysokości składki członkowskiej.
 7. Nadawanie godności Honorowego Członka Związku.
 8. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Związku o wykluczeniu ze Związku.
 9. Podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwiązania i likwidacji Związku.
§ 24
 1. Uchwały Walnego Zjazdu Plantatorów podejmowane są w głosowaniu tajnym lub jawnym, zgodnie z regulaminem obrad zwykłą większością głosów.
 2. Uchwała w sprawie zmian Statutu lub rozwiązania i likwidacji Związku podejmowana jest zgodnie z § 36 i 37.
§ 25
 1. Obradami Walnego Zjazdu Plantatorów w imieniu jego prezydium kieruje przewodniczący lub jego zastępca, wybrani spośród członków Związku w myśl regulaminu obrad.
 2. Walny Zjazd Plantatorów wybiera również spośród członków sekretarza obrad.
 3. Uchwały Walnego Zjazdu Plantatorów podejmowane są przy obecności, co najmniej połowy członków w terminie pierwszym, a w drugim. Terminie bez względu na liczbę zebranych członków Termin drugiego Zjazdu może być wyznaczony w tym samym dniu, co pierwszego, w godzinach późniejszych. Zarząd Związku składa się: z Prezesa, Zastępcy Prezesa, Sekretarza i dwóch członków.
 4. W razie ustąpienia, pozbawienia mandatu lub ustania członkostwa Związku w czasie kadencji członka Zarządu, Zarząd zobowiązany jest zwołać zjazd, który wybiera nowego członka Zarządu. W przypadku ustąpienia Prezesa Zarządu, obowiązki jego, do najbliższego Zjazdu, przejmuje Zastępca Prezesa.
§ 26
 1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub zastępujący go Zastępca, co najmniej raz na kwartał.
 2. Prezes zobowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu na uzasadnione żądanie, co najmniej 1/3 członków Zarządu lub na żądanie Komisji Rewizyjnej.
 3. Do podjęcia przez Zarząd prawomocnych uchwał konieczna jest obecność na posiedzeniu, co najmniej połowy liczby członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
§  27
 
Do kompetencji Zarządu Związku należy:
 1. realizacja uchwał Walnego Zjazdu Plantatorów,
 2. uchwalanie planów działalności organizacyjnej i planów rzeczowo – finansowych oraz kontrola ich realizacji,
 3. zatwierdzanie sprawozdania z realizacji planu pracy i budżetu,
 4. zwoływanie Walnego Zjazdu Plantatorów ,
 5. przedkładanie Walnemu Zjazdowi Plantatorów sprawozdania z działalności Zarządu Związku,
 6. zarządzanie majątkiem Związku i zawieranie umów w jego imieniu,
 7. wykluczanie ze Związku członka, jeżeli działa na jego szkodę lub niezgodnie ze statutem,
 8. przyjmowanie na członka zwyczajnego osoby prawnej, lub członka wspierającego.
 9. określanie w formie umowy lub porozumienia zasad współpracy z członkami wspierającymi,
 10. wnioskowanie do Walnego Zjazdu Związku o nadanie Honorowego Członka Związku,
 11. organizowanie Biura Związku i zatrudnianie Dyrektora Biura,
 12. uchwalanie regulaminów pracy i zasad wynagradzania pracowników Biura,
 13. wykonywanie innych zadań niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zjazdu Związku.
§ 28
 1. Umowy, zobowiązania i inne dokumenty finansowe w imieniu Zarządu podpisuje pod pieczęcią Związku Prezes lub zastępca.
 2. Inne dokumenty z wyjątkiem tych, o których mowa w ust. 1 oraz uchwały Zarządu Związku podpisuje Prezes lub jego zastępca oraz Sekretarz, zaś korespondencję z upoważnienia Zarządu podpisuje Dyrektor Biura.
§ 29
 
Prezes Zarządu lub jego zastępca reprezentuje Związek na zewnątrz.
 
§ 30
 1. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę.
 3. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący, co najmniej raz na pół roku.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
 5. Tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walny Zjazd Producentów.
 6. Członek Komisji nie może być członkiem Zarządu.
 7. Postanowienie § 26 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§ 31
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrola całokształtu działalności Związku,
 2. przedstawianie Walnemu Zjazdowi Plantatorów sprawozdania z kontroli całokształtu działalności organizacyjnej i finansowej Związku i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 3. zgłaszanie pisemnie uzasadnionych wniosków w sprawie zwołania posiedzenia Zarządu Związku, a w wyjątkowych wypadkach nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Plantatorów,
 4. branie udziału Przewodniczącego Komisji w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem doradczym,
 5. kierowanie do Zarządu Związku wniosków usprawniających bieżącą działalność.
ROZDZIAŁ VI
Fundusze i majątek Związku
 
§ 32
 1. Fundusze Związku powstają:
        1.1. ze składek członkowskich,
        1.2. z wkładów wnoszonych przez członków wspierających,
        1.3. z działalności gospodarczej,
        1.4. innych wpływów.
 1. Na majątek Związku składają się nieruchomości i fundusze.
§ 33
 
Rok budżetowy i gospodarczy ustala się zgodnie z rokiem kalendarzowym.
 
§ 34
 1. Związek realizuje wpływy i wydatki na podstawie planu rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez Zarząd Związku.
 2. Operacje finansowe oraz majątek Związku ewidencjonowane są w księgowości według ogólnie obowiązujących przepisów.
ROZDZIAŁ  VII
Zmiana Statutu
 
§ 35
 1. Statut niniejszy może być zmieniony uchwałą Walnego Zjazdu Plantatorów, powziętą większością 2/3 głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności, co najmniej połowy członków.
 2. W razie braku połowy członków określonej w ust. 1 może być dokonana zmiana statutu na Walnym Zjeździe Plantatorów odbytym w drugim terminie.
 
 1. Uchwały Walnego Zjazdu Związku zwołanego w drugim terminie w przedmiocie zmiany statutu zapadają w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów bez względu na ilość obecnych członków.
 
ROZDZIAŁ VIII
Rozwiązanie i likwidacja Związku
 
§ 36
 1. Rozwiązanie Związku może nastąpić na specjalnie w tym celu zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Plantatorów. Uchwała dla swej ważności wymaga ¾ głosów oddanych w obecności, co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku obecności, co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania, następny Nadzwyczajny Walny Zjazd Plantatorów odbywa się w terminie 30 dni.
 2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku następuje likwidacja Związku przez Komisję Likwidacyjną wybraną przez Walny Zjazd Związku.
 3. Komisja Likwidacyjna po zakończeniu czynności związanych z likwidacją Związku zgłasza wniosek do Sądu Rejonowego o skreślenie Związku z rejestru.
ROZDZIAŁ  IX
Postanowienia końcowe
 
§ 37
 1. Do spraw nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 8 października 1982 o społeczno – zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. Nr 32, poz.2).
 2. Z mocy ustawy statut podlega zarejestrowaniu we właściwym Sądzie Rejonowym.
          Sekretarz Walnego Zjazdu Producentów                            Przewodniczący Walnego Zjazdu Producentów