.Kontakt

Związek Polskich Plantatorów Chmielu

ul. Opolska 4A

24-310 Karczmiska

Tel. 81 829 10 78

E-mail: biuro@zppch.eu

Aktualności

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA PRODUCENTÓW CHMIELU

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA PRODUCENTÓW CHMIELU

05.01.2012

Posiedzenie letnie IHGC roku 2011 w Pradze. Na zaproszenie czeskich plantatorów chmielu tegoroczne letnie posiedzenie IHGC odbyło się w przepięknej historycznej scenerii Pragi.

Jeszcze przed oficjalnym posiedzeniem Komisji Ekonomicznej odbyło się krótkie spotkanie robocze niemieckich i amerykańskich delegacji plantatorów chmielu, których przedmiotem była intensyfikacja działań związanych z ochroną roślin w zakresie tolerancji eksportowych niezbędnych dla realizacji eksportu przez oba kraje.
 
W rezultacie w związku z istniejącymi trudnościami nastąpi ponowna intensyfikacja działań w tym zakresie ukierunkowanych na poszczególne środki ochrony roślin. W tej sprawie w najbliższych miesiącach niewielka grupa robocza, w której pracach decydującą rolę odgrywać będą Ann George jako członek kierownictwa amerykańskiego związku plantatorów chmielu oraz ze strony niemieckiej dyrektor zarządzający Związku Niemieckich Plantatorów Chmielu Otmar Weingarten, będzie wymieniać opinie oraz w regularnych odstępach czasu spotykać się też osobiście.
 
Oficjalny program IHGC w Pradze rozpoczął się następnie posiedzeniem Komisji Ekonomicznej i sprawozdaniem członków IHGC.
 
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez sekretarza generalnego Martina Pavlovicia łącznie reprezentowanych było 11 krajów uprawiających chmiel, oraz 7 członków ze strony firm handlowych prowadzących obrót chmielem
 
Odnośnie szczegółów sprawozdań poszczególnych krajów odsyłamy, tak jak w poprzednich latach, do zamieszczonego poniżej streszczenia tych sprawozdań, a jeśli chodzi o szczegóły dotyczące Niemiec i USA, dwóch krajów uprawiających najwięcej chmielu, odsyłamy do osobno wydrukowanych formularzy ich sprawozdań.
 
Przedstawiciel Austrii mówił o nieznacznym wzroście powierzchni uprawowej i szacowanych na 376 ton zbiorach w 2011 r. Szczególnie pomyślny dla austriackich plantatorów chmielu jest fakt zawarcia pięcioletniej umowy z lokalnymi austriackimi browarami na całą tamtejszą produkcję chmielu, która to umowa, przynajmniej w najbliższej przyszłości, zapewni austriackim plantatorom średnie ceny skupu w wysokości 6,40 euro/kg chmielu surowego.
 
W Belgii z powodu suszy trwającej od wiosny aż do lipca chmiel na plantacjach wykazuje bardzo zróżnicowany poziom dojrzałości. Powierzchnia uprawy chmielu spadła obecnie nieznacznie do 180 ha, przy czym w przypadku wysokogoryczkowej odmiany Target będzie utrzymywał się w Belgii nadal trend spadkowy, ponieważ istnieją wciąż jeszcze niesprzedane zapasy tej odmiany ze zbiorów 2010 r. Za to ostatnio zaczęto uprawiać nieco więcej odmian aromatycznych East Kent Golding oraz Challenger, w sprawie których są zapytania z Anglii.
 
Niestety znowu zabrakło aktualnego sprawozdania z Chin. Firmy handlowe wskazały jednak na fakt, że w Chinach są duże ilości niesprzedanego chmielu, których ze względu na złą jakość nie sposób sprzedać na rynku międzynarodowym. Ogólnie rzecz biorąc, w Chinach, które w międzyczasie stały się największym na świecie rynkiem piwa, produkuje się niestety wyłącznie piwo o dość niskim poziomie goryczy, chmielone przeważnie lokalnymi odmianami chmielu o gorszej jakości. W perspektywie średnioterminowej można mieć jednak nadzieję, że szybko rosnąca, zamożna chińska warstwa średnia w związku z jednocześnie wzrastającym poziomem życia w przyszłości będzie też bardziej zainteresowana odpowiednio chmielonym piwem o wysokiej jakości.
 
W imieniu Czech głos zabrał prezes Michal Kovarik, przewidując odnośnie zbiorów 2011 r. sytuację porównywalną z rokiem ubiegłym, przy czym powierzchnia uprawowa uległa zmniejszeniu o niemal 500 ha i stosownie do tego prognozowana wielkość zbiorów, która w roku ubiegłym wynosiła 7 772 ton, spadła do 5 500 ton w roku 2011. Podczas dyskusji okazało się ponadto, że na skutek różnych dodatkowych rozwiązań zastosowanych przez czeskich plantatorów w uprawie chmielu, jak np. rezygnacja z zawieszania przewodników w uprawowym pasie brzeżnym oraz wewnątrz chmielników, a także częściowa rezygnacja z podwójnych przewodników na rzecz pojedynczych, uzyskany w ten sposób efekt odpowiada mniej więcej całkowitemu zmniejszeniu powierzchni uprawowej o 650-700 ha. Podany areał obsadzony młodym chmielem o powierzchni ok. 200 ha to prawie wyłącznie nowe plantacje odmiany Żatecki.
 
W imieniu Francji prezes Ingwiller poinformował, że w międzyczasie powierzchnia przeznaczona pod uprawę zmniejszyła się do poziomu znacznie poniższej 500 ha oraz że w okresie ostatnich trzech lat w celu dopasowania produkcji do potrzeb rynku wykarczowano w sumie 30 % całego francuskiego areału uprawowego.
 
Francuskie sprawozdanie odnotowuje jednak jednocześnie również niemal 70 ha nowej powierzchni uprawowej, która przypada w przeważającej części na nową odmianę aromatyczną Aramis (6-7 % zawartości alfa-kwasów) oraz na jeszcze jedną, na razie nie wymienioną z nazwy odmianę aromatyczną. Podobno ok. 12 ha nowej powierzchni uprawowej przypada też na odmiany Columbus i Nugget, które zostały już sprzedane w wyniku zawarcia odpowiednich umów. Ogólnie rzecz biorąc, powierzchnia uprawowa będzie się we Francji nadal zmniejszać, a zmiany strukturalne będą – według słów pana Ingwillera – nadal postępować.
 
W imieniu Republiki Federalnej Niemiec dyrektor zarządzający Związku Niemieckich Plantatorów Chmielu Otmar Weingarten jak zwykle wystąpił z bardzo obszernym sprawozdaniem, którego szczegóły można znaleźć w zamieszczonym poniżej zestawieniu. Jeśli chodzi o asortyment uprawianych odmian, to obie odmiany wysokogoryczkowe Magnum i Taurus znalazły się w międzyczasie pod presją ze strony nowej wysokoplonowej odmiany goryczkowej Herkules, co znajduje swoje odzwierciedlenie w odpowiednich redukcjach powierzchni uprawowych. Cieszy wyższa pozycja odmiany Hallertauer Tradition w segmencie odmian aromatycznych, tę radość mąci jednak stała presja, jakiej podlega odmiana Spalter Select, która odnotowała znaczące skurczenie się areału uprawowego. Prognozowany wynik zbiorów ze wszystkich niemieckich rejonów uprawy chmielu na poziomie 34 300 ton pokrywa się prawie w stu procentach z faktyczną wielkością zbiorów z roku poprzedniego. Średni poziom kontraktacji w niemieckich rejonach uprawowych na okres najbliższych trzech lat do zbiorów roku 2013 włącznie wygląda wciąż dosyć dobrze, chociaż zauważalna jest już wyraźna tendencja spadkowa.
 
W imieniu Rumunii krótkie sprawozdanie złożył prezes związku plantatorów Acatiu Mora. Poza tym, że na części areału uprawowego wystąpiły szkody gradowe, rumuńscy plantatorzy chmielu spodziewają się, przy niemal niezmienionej powierzchni uprawowej, zbiorów w wysokości ok. 210 ton, które według szacunków mają być tylko o około 1 % wyższe niż w roku ubiegłym.
Rosja przekazała aktualne, pisemne sprawozdanie, zgodnie z którym powierzchnia uprawowa w tym kraju zmniejsza się o około 67 % i wyniesie łącznie już tylko 138 ha. W sprawozdaniu wskazano na fakt, że ekstremalne upały w lecie 2010 r. dochodzące w Czuwaszji, jednym z rejonów uprawowych, do 38 °C i trwające przez okres 48 dni doprowadziły do drastycznego spadku plonów. Wydaje się, że już z tego powodu wielu plantatorów chmielu wyraźnie ograniczyło zakres uprawy chmielu lub jej zaprzestało. Do tego dochodzi jeszcze fakt, że Federacja Rosyjska obecnie całkowicie wstrzymała pierwotny program wspierania rosyjskiej produkcji chmielu, w związku z czym zgodnie ze sprawozdaniem rosyjskiego związku plantatorów przyszłość rosyjskiego chmielarstwa stoi generalnie pod dużym znakiem zapytania.
 
Na Słowacji nie zmieniła się prawie wcale ani powierzchnia przeznaczona pod uprawę, ani prognozowana wielkość zbiorów. W Republice Słowackiej uprawia się nadal wyłącznie chmiel odmiany Żatecki, którego całkowita powierzchnia uprawowa zmniejszyła się w 2011 r. o 7 ha do 222 ha. 80 % zbiorów lat 2011 i 2012 jest już zakontraktowana.
 
Sytuację plantatorów chmielu w Słowenii składający sprawozdanie lvo Bracun określił jako bardzo trudną, jakkolwiek prognozy co do najbliższych zbiorów roku 2011 odnośnie wielkości areału, plonów i jakości kształtują się na podobnym poziomie jak w roku poprzednim. Bardzo niedobre następstwa wynikają jednak według słów składającego sprawozdanie z o wiele za niskiego poziomu kontraktacji, który wynosi 40 % na zbiory roku 2011 r., 30 % na zbiory lat 2012 i 2013 oraz już tylko 10 % na zbiory roku 2014. W segmencie odmian wysokogoryczkowych uprawia się podobno od niedawna oprócz 60 ha chmielu odmiany Hallertauer Magnum teraz także około 13 ha nowej odmiany wysokogoryczkowej „Extra Styrian Dana". Podobno ze zbiorów roku 2010 zalega w magazynach plantatorów wciąż jeszcze 400 ton niesprzedanego chmielu w postaci produktów.
 
Złożone tylko w formie pisemnej sprawozdanie z Hiszpanii odnotowuje niezmiennie uprawę odmian goryczkowych (Magnum), przy czym całkowita powierzchnia przeznaczona pod uprawę wzrasta w 2011 r. o 5 % do 507 ha. Natomiast prognozowana na ten rok wielkość zbiorów w wysokości 900 ton oznacza spadek o ok. 13 %, który jest najprawdopodobniej skutkiem złych warunków pogodowych.
 
Także Ukraina przekazała sprawozdanie pisemne, zgodnie z którym powierzchnia uprawy chmielu na Ukrainie skurczy się o jedną trzecią.
 
Areał uprawowy w Anglii o powierzchni 1069 ha (817 ha odmiany aromatyczne, 272 ha odmiany goryczkowe) z prognozowanymi w 2011 r. roku zbiorami na poziomie 1600 ton pozostaje względnie stabilna.
 
W imieniu plantatorów chmielu z USA Ann George, członkini kierownictwa amerykańskiego związku plantatorów chmielu, informowała o zmniejszeniu się powierzchni uprawowej o około 4 %, jednakże w stosunku do roku 2008 r. w USA wykarczowano do dnia dzisiejszego plantacje o łącznej powierzchni 4000 ha. Odnośnie dalszych szczegółów odsyłamy do zamieszczonego poniżej sprawozdania amerykańskich plantatorów. W przypadku średnich cen z roku 2010 podaną wartość 1,96 euro/kg należy poprawić na 1,96 euro/funt, co w rezultacie odpowiada średniej cenie w wysokości ok. 5 euro/kg chmielu surowego.
 
W sprawozdaniu amerykańskich plantatorów rzucają się w oczy wspomniane tam przesunięcia odmianowe. W segmencie odmian aromatycznych chmiel odmiany Willamette został zredukowany niemal o połowę na rzecz dwóch specjalnych odmian aromatycznych Cascade i Centennial.
 
Jak potwierdziła też Ann George, w USA ogromnie przybiera na sile popyt ze strony tak zwanych minibrowarów (craft breweries) ze względu na silne wzrosty sprzedaży na rynku amerykańskim produkowanych przez nie specjalnych gatunków piwa, co znajduje swój wyraz w odpowiednim zwiększeniu powierzchni przeznaczonych pod uprawę specjalnych odmian aromatycznych, jak np. Cascade i Centennial, ale też i innych odmian aromatycznych. Generalnie w amerykańskich rejonach uprawowych w 2011 r. panowały zbyt niskie temperatury dla uprawy chmielu. Podobno amerykańskim plantatorom pozostało już bardzo niewiele niesprzedanego chmielu ze zbioru 2010 r.
 Po złożeniu sprawozdań przez kraje członkowskie IHGC występujący w imieniu Niemieckiego Związku Przemysłu Chmielarskiego i reprezentujący firmy handlowe prowadzące obrót chmielem Heinz-Jürgen Cooberg przekazał ogólną ocenę sytuacji na rynku (patrz poniżej).
 
Posiedzenie zarządu IHGC
Na odbytym następnie posiedzeniu zarządu pan Bohumil Pazler, urzędujący prezes czeskiego związku plantatorów chmielu, powitał najpierw jeszcze raz serdecznie wszystkich obecnych na sali delegatów i zaprosił do uczestnictwa we wspólnym programie ramowym, który po zakończeniu posiedzenia przewidywał wspólną kolację w restauracji jednego z mini­browa­rów, a następnego przedpołudnia tematyczną wycieczkę chmielarską do žateckiego rejonu uprawy chmielu.
 
Po stwierdzeniu przez sekretarza generalnego, Martina Pavlovicia, zdolności do podejmowania uchwał i po jednogłośnym przyjęciu protokołu z posiedzenia zarządu na kongresie IHGC w Australii, w punkcie porządku dziennego Wybory nowych władz, które zaproszenie przewidywało podczas tego posiedzenia, doszło najpierw do dyskusji na tematy zasadnicze, której przewodniczył wiceprezes, dr Johann Pichlmaier. Wcześniej prezes IHGC Bernard Ingwiller powitał obecną na sali królową chmielu z regionu Hallertau i zaprosił ją do zajęcia miejsca na podium dla zarządu.
 
Dr Johann Pichlmaier zwrócił w porozumieniu z kolegami z zarządu uwagę na fakt, że szczególnie wobec trudnej sytuacji na światowym rynku chmielu i malejącej liczby krajów uprawiających chmiel istnienie sprawnej ogólnoświatowej organizacji zrzeszającej związki reprezentujące interesy plantatorów chmielu i podmiotów prowadzących obrót chmielem jest wręcz niezbędne. W związku z tym nadszedł czas, by dostosować zarówno statut, jak i całą strukturę organizacyjną IHGC do aktualnych wymogów rynku światowego i uczynić je zdolnymi do sprostania wyzwaniom przyszłości. Po szczegółowej dyskusji i wystąpieniach przedstawicieli różnych krajów uprawiających chmiel oraz np. dyrektora zarządzającego Niemieckiego Związku Przemysłu Chmielarskiego Josefa Grauvogla zarząd powziął jednogłośnie następujące ustalenia (streszczenie):
 
–   W najbliższych miesiącach w ramach niewielkiej grupy roboczej kierowanej przez dyrektorów zarządzających Otmara Weingartena i Josefa Grauvogla, przy udziale członków zarządu Zdenka Rosy i Lesliego Roya oraz sekretarza generalnego Martina Pavlovicia, zostanie opracowana koncepcja nowego statutu zdolnego sprostać wyzwaniom przyszłości.
 
–   Zalecane jest przy tym, żeby koncepcja uwzględniła w miarę możliwości wszystkie kraje będące członkami IHGC niezależnie od ich wielkości, ponieważ różnorodność krajów i opinii w związku powinna zostać zachowana również w przyszłości. Pierwsza dyskusja na temat opracowywanej koncepcji ma się odbyć już podczas najbliższego spotkania IHGC w przeddzień rozpoczęcia targów BRAU w Norymberdze w listopadzie 2011 r.
 
–   Ostateczna wersja propozycji nowego statutu powinna zostać przedłożona zarządowi najpóźniej na spotkaniu wiosennym IHGC roku 2012 w Paryżu.
 
–   Wreszcie, po prawomocnym uchwaleniu nowego statutu latem w ramach planowanej wycieczki chmielarskiej do Rumunii albo najpóźniej w listopadzie na targach BRAU w Norymberdze, powinny na podstawie nowego i prawomocnie uchwalonego statutu zostać przeprowadzone również wybory nowych władz.
 
Jako że kierownictwo Komisji Ekonomicznej po ustąpieniu z tej funkcji Douga MacKinnona sprawował dotychczas jedynie komisarycznie sekretarz generalny, ze strony zarządu padła jednogłośna propozycja mianowania nowym przewodniczącym Komisji Ekonomicznej Zdenka Rosy z Czech, która została następnie jednogłośnie poparta przez wszystkich delegatów.
 
Zdenek Rosa, który następnie podziękował za ten wyraz wielkiego zaufania, będzie kierował Komisją Ekonomiczną jako przewodniczący już podczas jej najbliższego posiedzenia w Norymberdze.
 
W punkcie porządku dziennego „Przyszłe spotkania IHGC” oprócz spotkania przed targami BRAU w Norymberdze w listopadzie 2011 r., spotkania wiosennego w kwietniu 2012 r. w Paryżu oraz spotkania w listopadzie 2012 r. ponownie przed targami BRAU w Norymberdze zaprezentowano również program planowanego latem 2012 r. tematycznego wyjazdu chmielarskiego do Rumunii.
 
Do udziału w tym wyjeździe zaprosił bardzo serdecznie wszystkich delegatów prezes rumuńskiego związku plantatorów chmielu pan Acatiu Mora, przedstawiając pokrótce propozycję czterodniowego program tej imprezy przygotowaną już przez niego ze szczegółami we współpracy ze Związkiem Niemieckich Plantatorów Chmielu stow. zarej. oraz biurem podróży Studienreisen Bock.
 
Szczegółowy program tego wyjazdu zostanie jak zwykle zamieszczony w jednym z najbliższych wydań Hopfen-Rundschau. Informacji na ten temat udziela już teraz sekretariat Związku Niemieckich Plantatorów Chmielu stow. zarej. (telefon 0 84 42 / 957-210/200).
Weingarten
Żródło: "Hopfen Rundschau" Nr 8, 15.08.2011/62. 
Powrót