.Kontakt

Związek Polskich Plantatorów Chmielu

ul. Opolska 4A

24-310 Karczmiska

Tel. 81 829 10 78

E-mail: biuro@zppch.eu

Aktualności

Sprawozdanie Unijne dotyczące chmielu za rok 2010

Sprawozdanie Unijne dotyczące chmielu za rok 2010

05.01.2012

Przekazanie danych odnoszących się do sektora chmielu zgodnie z Rozp. (WE) nr 1557/2006 opracowane przez Bawarski Krajowy Urząd ds. Rolnictwa, Instytut Uprawy i Hodowli Roślin, Wydział ds. Chmielu w porozumieniu ze Związkiem Niemieckich Plantatorów Chmielu stow. zarejestr.

Zgodnie z artykułem 5 Rozporządzenia (WE) nr 1557/2006 z dnia 18. października 2006 r. Bawarski Krajowy Urząd ds. Rolnictwa przekazuje w imieniu Niemiec informacje, których przekazanie jest wymagane zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia za rok zbioru 2010.

 

Poniższe objaśnienia odnoszą się do odpowiednich punktów tabeli załącznika:

 

1.       Ilość chmielu objętego umowami zawartymi z wyprzedzeniem została obliczona na podstawie zgłoszeń z branży chmielarskiej z marca 2010 r.

2.       Ilości dostarczonego chmielu wraz z odnośnymi cenami średnimi uzyskano na podstawie pytań zadanych podmiotom prowadzących obrót chmielem. Niewielką różnicę (ok. 6 %) w stosunku do oficjalnych wyników ważenia uzyskanych przez jednostki certyfikujące rozdzielono proporcjonalnie na różne pozycje dostarczonych ilości, tak że dostarczone ilości ogółem zgodne są z oficjalnymi wynikami ważenia po odjęciu ilości chmielu niesprzedanego. Rzuca się w oczy fakt, że ilość chmielu dostarczonego w ramach umów zawartych z wyprzedzeniem jest większa od ilości chmielu objętego umowami zawartymi z wyprzedzeniem podanej w punkcie 1. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być dostawy chmielu w ramach umów o dostawę całej ilości wyprodukowanego chmielu, które w punkcie 2 zaliczono do chmielu zakontraktowanego. Innym możliwym wytłumaczeniem tego faktu jest to, że różnicę, na którą złożyły się niezgłoszone dostawy, rozdzielono proporcjonalnie na zgłoszenia chmielu zakontraktowanego (2.1.1) i zgłoszenia chmielu wolnorynkowego (2.2.1). Ponieważ w 2010 r. udział chmielu zakontraktowanego był bardzo wysoki, mogło dojść do przeszacowania rozdzielonej w opisany wyżej sposób wielkości dostaw chmielu zakontraktowanego.

Odnośnie średniej ceny chmielu dostarczonego w ramach innych umów (punkt 2.2.2) należy zauważyć, że wyznaczona cena średnia jest na razie ceną tymczasową, bowiem część tego chmielu jako chmiel skupowany na zasadzie tzw. poolu nie została jeszcze ostatecznie rozliczona. W związku z tym, że mogą jeszcze nastąpić dopłaty, średnia cena chmielu dostarczonego w ramach innych umów może się jeszcze nieznacznie zmienić.

3.       Chmiel niesprzedany występuje w niewielkim zakresie. Z powodu napiętej sytuacji na rynku zbyt chmielu niesprzedanego jest obecnie trudny.

4.       Grupa Robocza ds. Badań Analitycznych Chmielu (AHA) publikuje po zbiorach, na jesieni, oficjalne informacje o zawartości alfa-kwasów (dane dla chmielu świeżo zebranego) najważniejszych odmian chmielu w różnych rejonach uprawowych. W punkcie 4.1 wielkości zbiorów poszczególnych odmian przemnożono przez zawartość alfa-kwasów i wyliczono dla odmian goryczkowych i aromatycznych ilości wyprodukowanych alfa-kwasów. W punkcie 4.2 obliczono także średnie ważone zawartości alfa-kwasów.

5. i 6.     Powierzchnię uprawy chmielu i ilość gospodarstw wzięto ze statystyki Związku Niemieckich Plantatorów Chmielu stow. zarejestr., która została opublikowana w Hopfen-Rundschau (Przegląd Chmielarski) oraz w Internecie. Dane liczbowe pochodzą z wniosków o dopłaty w ramach systemu płatności jednolitej, składanych przez plantatorów chmielu w jednostkach administracji państwowej.

7.           Ilość chmielu objętego umowami zawartymi z wyprzedzeniem na rok zbioru 2011 obliczono na podstawie zgłoszeń z branży chmielarskiej z marca 2011 r.

Wolnzach, dnia 6.04.2011 r.

 

 

CHMIEL: Umowy zawarte z wyprzedzeniem i bilans zbioru

Informacje, które należy przekazać Komisji najpóźniej do dnia 15. kwietnia roku następującego po danym roku zbioru 

Roku zbioru: 2010                                              Państwo członkowskie:     Niemcy

(1)

Chmiel 
goryczkowy 
(2)

Chmiel 
aromatyczny 
(3)

Ogółem
(4)

1.          ILOŚĆ CHMIELU OBJĘTA UMOWAMI ZAWARTYMI Z WYPRZEDZENIEM NA DANY ROK ZBIORU 
(w tonach)

   

28839

2.          DOSTAWY CHMIELU:

     

2.1.       W ramach umów zawartych z wyprzedzeniem

     

2.1.1.    Dostarczone ilości (w tonach)

15380,71

13820,78

29201,49

2.1.2.    Średnia cena (1) (EUR/kg (2))

4,13

4,25

4,19

2.2.       W ramach innych umów

     

2.2.1.    Dostarczone ilości (w tonach)

2495,25

2484,88

4980,13

2.2.2.    Średnia cena (1) (EUR/kg (2))

1,71

2,31

1,99

2.3.       Ogółem dostarczone ilości (w tonach)

17875,97

16305,65

34181,62

3.          ILOŚĆ CHMIELU NIESPRZEDANEGO 
(w tonach)

24,59

27,6

52,19

4.          ALFA-KWASY:

4.1.       Produkcja alfa-kwasów (w tonach)

4.2.       Średnia zawartość alfa-kwasów (w %)

 

2571,6

14,37

 

997,5

6,11

 

3569,1

10,43

5.          POWIERZCHNIA UPRAWY CHMIELU (w hektarach):

5.1.       Powierzchnia zbiorów ogółem

5.2.       Nowe nasadzenia ogółem (rok zbioru)

8586,35

8459,96

126,39

9800,03

9649,41

150,62

18386,38

18109,37

277,01

6.          LICZBA WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW, 
KTÓRZY PRODUKUJĄ CHMIEL

   

1435

7.          ILOŚĆ CHMIELU OBJĘTA UMOWAMI ZAWARTYMI Z WYPRZEDZENIEM NA PRZYSZŁY ROK ZBIORU 
(w tonach)

   

 

28034

 

(1)    Cena loco gospodarstwo.

(2)    Państwa członkowskie stosujące walutę krajową przyjmują kurs wymiany z dnia 1. stycznia roku następującego po danym roku zbioru

 Źródło: "Hopfen Rundschau" Nr 5, 15 maj 2011/62

 
Powrót